تقويم آموزشي دوره هاي عالي آزاد

تقویم آموزشی دوره های عالی آزاد MBA و DBA دانشگاه صنایع و معادن ایران

 سال تحصیلی 97-96 

نیمسال

پیش ثبت نام اینترنتی
از طریق سامانه 

بررسی رزومه متقاضیان

دعوت به مصاحبه و
 فرآیند انجام آن 

اعلام نتایج  مصاحبه 

ثبت نام از
 پذیرفته شدگان

شروع کلاس ها

پایان کلاس ها

شروع امتحانات 

اول (961)
 مهر 96

96/04/19 لغایت 96/05/07

96/05/10 تا 96/05/14

96/05/16 تا 96/05/31

96/06/04 

96/06/06 تا 96/06/25

96/07/01

96/10/21

96/10/28

دوم (962)
 بهمن 96

96/09/01 لغایت 96/09/30

96/10/01 تا 96/10/05

96/10/06 تا 96/10/15

96/10/20

96/10/21 تا 96/10/30

96/11/19

97/03/15

97/04/01

 

پل ارتباطی با دانشگاه: تلفن: 02126140936

Email: ameri_shahrabi-AT-yahoo.com

Design by PAFCO