مديريت پژوهشي

این مدیریت با هدف برآورده کردن نیازهای پژوهشی وزارت صنایع و معادن، سازمانهای وابسته و بخش صنعت و معدن متناسب با سند چشم انداز توسعه کشور، هماهنگی های لازم را در انعقاد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه به عمل می آورد. بهره گیری از امکانات سازمانهای وابسته به وزارت صنایع و معادن برای افزایش سطح اطلاعات و یافته های دانشجویان، پیگیری انجام خدمات فنی، مشاوره و تحقیقات مورد نیاز صنایع و بررسی ثبت اختراعات و اکتشافات و نوآوری و حمایت از حقوق مالکیت معنوی از جمله وظایف این مدیریت است. 

وظایف این مدیریت در انجام امور مربوط به هماهنگی و ارزیابی فعالیت های پژوهشی عبارت است از:
 • تدوین آئین نامه های مربوطه و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 • ارزیابی فعالیت  های پژوهشی دانشگاه و ارائه گزارش به شورای پژوهشی دانشگاه
 • تهیه شاخص های پژوهشی و تهیه آمار از فعالیت های پژوهشی
 • مطالعه و تعیین شاخص های عملکرد فعالیت های معاونت پژوهشی بر اساس شاخص های استاندارد موجود و نظارت و ارزیابی بر نحوه اجرای هر کدام از شاخص ها پس از تائید مراجع ذیصلاح
 • ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط با دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی 
اهم فعاليت هاي این مديريت در انجام امور مربوطه عبارتست از:
 •  تدوین سازوکار مربوط به جذب و اجرای پروژه های پژوهشی
 • ارزیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه
 • تهیه شاخص های پژوهشی و تهیه آمار از فعالیت های پژوهشی
 • برقراری ارتباط موثر و ایجاد هماهنگی با بخش های مختلف فعال در صنعت و معدن کشور اعم از مدیران ستادی، کارشناسان  فعال در سطوح مختلف وزارتخانه، سازمانهای دولتی، واحدهای تولیدی و ... برای اجرای هر چه مطلوب تر تحقیقات و پژوهش ها
 • تقویت ارتباط با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و نهادهای تحقیقاتی داخلی و خارجی برای بهره مندی از منابع اطلاعات علمی در راستای ایجاد شبکه جامع تحقیقاتی 
انجام پروژه هاي پژوهشي در دانشگاه تحت امر معاونت پژوهشي دانشگاه و توسط حوزه مديريت پژوهشي صورت مي گيرد. هم اینک مدیریت پژوهشی دانشگاه صنایع و معادن ایران در راستاي وظايف محوله از طرف معاونت پژوهشي، ضمن راهبری و اجرای پروژه های متعدد در حوزه های مختلف در نظر دارد ضمن مطالعه حول موضوعات و فناوری های نوین که مورد علاقه و توجه مدیران و صنعتگران کشور است، تحقیقات گسترده ای را آغاز و به مرحله اجراء در آورد. در این بین مسائل مربوط به مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های مختلف صنعتی و معدنی، افزایش توان رقابتی واحدهای تولیدی به لحاظ کاهش قیمت تمام شده و کنترل هزینه ها با تمرکز بر مبحث انرژی و افزایش بهره وری و کارآیی سازمان، اصلاح برخی روندهای معیوب در اجرای امور در سطوح مختلف و افزایش قدرت صادرات و حضور در بازارهای جهانی از اهم نیازهای صنعت و معدن کشور شناخته شده است.

مدیریت پژوهشی دانشگاه صنایع و معادن وظیفه خود می داند با حرکت به سمت جامعه ای فراصنعتی که از نظر نیازهای اساسی خودکفا بوده و بهبود اثربخشی و کارآمدی در بین اجزای آن وظیفه دائمی است در مسیر توسعه گام بردارد.

Design by PAFCO