آخرین اخباراولین جلسه برخط مدیران آموزش، پژوهش و فناوری سازمان های صمت استان ها

اولین جلسه برخط (آنلاین) مدیران آموزش، پژوهش و فناوری سازمان های صمت استان ها با حضور آقای دکتر قبادیان و مدیران معاونت آموزش و پژوهش و فناوری
ادامه خبر