همکاران

 

حوزه

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

داخلي

حوزه رياست

برات قبادیان

سرپرست دانشگاه

22830224

محمد جواد فومنی الحایری

مسئول حراست

22804518-20

سيدونداد محدثي

کارشناس فناوری اطلاعات 

22804518-20

119

معاونت علم و فناوری

ادريس پيرصاحب

سرپرست معاونت علم و فناوری

22804518-20

3402

محسن استاد شعبانی

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
سرپرست مدیریت پژوهشی

22804518-20

113

هادي زادسر

سرپرست مديریت فناوری و تجاری سازی

22804518-20

114

محسن عامري شهرابي

سرپرست مدیریت آموزش های عالی آزاد

22804518-20

108

معصومه يوسفي فرد

کارشناس مسئول آموزش- دوره های عالی آزاد

22804518-20

116

معاونت اجرایی

مهدی الدین امینی

 معاون اجرایی

26140540

جمشيد عبدي

مدير امور اداري و پشتيباني

22804518-20

112

قاسم غفارپور

مدير امور مالي

22804518-20

124

حميد جمشيدي دانا

کارشناس مالي

22804518-20

122

قدسیه قره شیخ بیات

کارشناس مالی

22804518-20

122

فريده نايبي

متصدي امور دبيرخانه و بايگاني

22804518-20

126

عليرضا مهدي زاده نائيني

کارپرداز

22804518-20

127

فردین سراج

امین اموال

22804518-20

132