معرفی دوره های مدیریت، منابع انسانی و سازمان:

دوره های حوزه ی مدیریت و منابع انسانی فرصتی است برای کسب دانش و مهارت‌های کاربردی و به روز برای رهبران و مدیران سازمان ها تا همگام با استاندارد جهانی و با نگاهی وسیعتر به فرآیندهای کسب‌وکار، مهارت خود را افزایش دهند، توانمندی خود را توسعه دهند و با کسب دانش مربوطه بتوانند مسائل و چالش‌های پیش رو را مدیریت کنند.

منابع انسانی بخش مهمی از مباحث مدیریت سازمان محسوب می‌گردد. نحوه مصاحبه و استخدام، نحوه مدیریت پرسنل، موارد انگیزشی یا تنبیهی در این مبحث جای می‌گیرد. در واقع یکی از پایه‌های موفقیت یک سازمان منابع انسانی میباشد که به دلیل اهمیت این موضوع رشته دانشگاهی با عنوان مدیریت منابع انسانی در تمام دانشگاه‌های معتبر تعریف شده‌است.

مدیریت امور کارکنان

مدیریت امور کارکنان-نوبت اول

کد : 100152

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1401/09/30

پایان : 1401/09/30

نوع دوره : حضوري

آشنایی با اصول مصاحبه (حرفه ای مصاحبه کنید)

آشنایی با اصول مصاحبه (حرفه ای مصاحبه کنید)-نوبت اول

کد : 100151

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1401/09/28

پایان : 1401/09/28

نوع دوره : حضوري

قابلیتهای روسای دفاتر مدیران

قابلیتهای روسای دفاتر مدیران-نوبت اول

کد : 100150

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 24:00ساعت

شروع : 1401/09/27

پایان : 1401/11/02

نوع دوره : حضوري

مدیریت استراتژیک تکنولوژی خدمات سلامت

مدیریت استراتژیک تکنولوژی خدمات سلامت -نوبت اول

کد : 100149

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1401/09/25

پایان : 1401/10/02

نوع دوره : حضوري

 مدیریت پورتفولیو (مدیریت سبد پروژه ها)

مدیریت پورتفولیو (مدیریت سبد پروژه ها)-نوبت اول

کد : 100148

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1401/09/24

پایان : 1401/10/01

نوع دوره : حضوري

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS-نوبت اول

کد : 100147

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1401/09/23

پایان : 1401/10/14

نوع دوره : حضوري

ویژگی های یک مدیر نمایشگاهی موفق

ویژگی های یک مدیر نمایشگاهی موفق-نوبت اول

کد : 100146

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1401/09/22

پایان : 1401/09/22

نوع دوره : حضوري

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین-نوبت اول

کد : 100145

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1401/09/21

پایان : 1401/10/12

نوع دوره : حضوري

توسعه پایدار و مدیریت سبز

توسعه پایدار و مدیریت سبز-نوبت اول

کد : 100144

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1401/09/20

پایان : 1401/10/11

نوع دوره : حضوري

تهیه طرح اجرائی مشارکت در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور

تهیه طرح اجرائی مشارکت در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور-نوبت اول

کد : 100143

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1401/09/19

پایان : 1401/09/26

نوع دوره : حضوري

مدیریت سازمان های مردم نهاد

مدیریت سازمان های مردم نهاد-نوبت اول

کد : 100142

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1401/09/18

پایان : 1401/09/25

نوع دوره : حضوري

مدیریت سرمایه های انسانی در عصر دیجیتال

مدیریت سرمایه های انسانی در عصر دیجیتال -نوبت اول

کد : 100141

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

شروع : 1401/09/16

پایان : 1401/10/07

نوع دوره : حضوري

سلامت اداری

سلامت اداری-نوبت اول

کد : 100140

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1401/09/15

پایان : 1401/09/15

نوع دوره : حضوري

روش ها و ابزارهای توسعه فروش در نمایشگاه ه

روش ها و ابزارهای توسعه فروش در نمایشگاه ها-نوبت اول

کد : 100139

تعداد جلسات : 1جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

شروع : 1401/09/14

پایان : 1401/09/14

نوع دوره : حضوري