ارتباط صنایع وا بسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمامی دانشگاه های ایران

امروزه برقراری ارتباط صنایع، بنگاه های اقتصادی و دانشگاه ها به صورت سازمان یافته یکی از نیازهای اساسی کشور بوده و این ارتباط به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کمک می‌کند تا قسمتی از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه خود را در راستای مشکلات موجود در صنایع کشور جهت دهی کرده و متخصصانی توانا و شایسته جهت ورود به این بنگاه ها در دانشگاه ها پرورش داده شوند. در مقابل این بنگاه های اقتصادی و صنایع قادر خواهند بود نیازها و خواسته های پژوهشی و فناوری خود را در قالب این ارتباط برآورده کرده بطوریکه در مواردی حتی با پرداخت هزینه های بسیار زیاد تهیه این فناوریها از خارج از کشور میسر نمی باشد. به همین منظور، دانشگاه صنایع و معادن ایران به عنوان بازوی علمی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور فعالیتهای خود را در این راستا سازماندهی کرده است.

بنگاه های اقتصادی، صنعت گران، دانشجویان و اعضای هیات علمی می توانند در ستون سمت چپ با توجه به نیاز آموزشی، پژوهشی و فناورانه خود اطلاعات مربوطه را تکمیل نموده و در ستون سمت راست اطلاعات تکمیل شده توسط صنعتگران، دانشجویان و پژوهشگران را مشاهده نمایند.