درخواست همكاري با دانشگاه

اعضاي محترم هیات علمی درصورت تمایل به همکاري جهت تـدریس در دوره هاي عالی آزاد می توانند ضـمن تکمیل اطلاعات خواسـته شده به شرح فرم ذیل درخواست خودرا به دانشگاه ارسال نمایند.

فرم درخواست همکاری اساتید با دانشگاه
نام
سال تولد
تلفن همراه
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
دانشگاه اخذ مدرک
تصویر مدرک تحصیلی
مرتبه علمی
سنوات تدریس در دانشگاه صنایع و معادن ایران
محل اشتغال فعلی
مهمترین سابقه اجرایی
سوابق اجرایی
تصویر رزومه
عضویت در هیات علمی دانشگاه
تصویر حکم هیات علمی
زمینه تخصصی
دروس تدریس شده
سابقه تدریس در سایر دانشگاه ها
ایمیل
تصویر امنیتی
کد امنیتی :

Design by PAFCO