صفحه2

6) مطالعات فرصتهای سرمایه گذاری

ردیف

عنوان پروژه

1

اولویت های سرمایه گذاری، طراحی مقدماتی، تدوین دانش فنی و بررسی توجیه اقتصادی در صنایع آرایشی، بهداشتی جهت تهیه محصولات جدید با به کارگیری زیست فن آوری و بررسی وضعیت موجود در ایران و بازار نوین جهانی

2

مطالعه و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و مزیت های منطقه ای بر اساس مطالعات امکان سنجی صنایع و معادن

3

انجام مطالعات و تقویت جایگاه اقتصادی و فنی و توسعه فعالیتهای تولیدی ایران در کشور ونزوئلا

4

پیش امکان سنجی فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع معدنی در استانهای کشور

5

مطالعات مرتبط با فرصت هاي سرمايه گذاري در زنجيره ارزش سرب و روي به منظور ايجاد توازن در توليد و مصرف سرب و روي در کشور

 

7) مطالعات کلان و استراتژیک

ردیف

عنوان پروژه

1

مدیریت و تدوین و تنظیم برنامه های عملیاتی حوزه صنایع الکتریکی معاونت تولید وزارت صنایع و معادن و دفاتر تخصصی آن معاونت

2

مدیریت و تدوین و تنظیم برنامه های عملیاتی حوزه صنایع غیرفلزی معاونت تولید وزارت صنایع و معادن و دفاتر تخصصی آن معاونت

3

مدیریت و تدوین و تنظیم برنامه های عملیاتی حوزه صنایع دریایی معاونت تولید وزارت صنایع و معادن و دفاتر تخصصی آن معاونت

4

مدیریت و تدوین و تنظیم برنامه های عملیاتی حوزه صنایع نیرو محرکه معاونت تولید وزارت صنایع و معادن و دفاتر تخصصی آن معاونت

5

مدیریت و تدوین و تنظیم برنامه های عملیاتی حوزه پوشاک معاونت تولید وزارت صنایع و معادن و دفاتر تخصصی آن معاونت

6

تبیین چارچوب مناسب برای تدوین و اجرای نیاز های پژوهشی و مطالعاتی سازمان صنایع کوچک در راستای یافتن راهکارهای اجرایی اثر بخش و کارآمد و ایجاد شبکه تخصصی تحقیقاتی مورد نیاز

7

ارزيابي برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه صنعت و ارزیابی عملکرد وزارت صنایع و معادن

8

انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی در زمینه برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای برنامه های توسعه فناوری

9

بررسی کلیه سیاستها، آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و لوایح قانونی تاسیس نهادهای جمهوری اسلامی ایران

10

مطالعات و تدوین بسته های سیاسی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روال های تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای کار گروهی تخصصی 3 با موضوع ارتقای بهره وری و حمایت از کارآفرینی و نوآوری، گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و علمی، افزایش اشتغال به ویژه در فعالیت های زودبازده و به خصوص برای جوانان

11

مطالعات و تدوین بسته های سیاسی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روال های تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای کار گروهی تخصصی 11 بسته سیاستی صنایع معدنی و پتروشیمی، 1 و 5 و 9 و 10

12

مطالعات و تدوین بسته های سیاسی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روال های تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای کار گروهی تخصصی 11 بسته سیاستی صنایع تبدیلی

13

مطالعات و تدوین بسته های سیاسی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روال های تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای کار گروهی تخصصی 11 بسته اولویتهای صنعتی

14

مطالعات و تدوین بسته های سیاستی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روال های تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای کارگروه های تخصصی 8 با موضوع توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه خدمات فنی و مهندسی ، مدیریت روابط اقتصاد خارجی، تامین منابع مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی

15

مطالعات و تدوین بسته های سیاستی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روال های تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای کارگروه های تخصصی 2و 4

16

پروژه مطالعات و تدوین بسته های سیاستی و اجرایی وزارت صنایع و معادن در چارچوب روال های تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای کارگروه توسعه علم و فناوری

17

بررسی تاثیر نرخ ارز بر ساختار تولید و صادرات بخش صنعت کشور

18

مطالعه و تدوین شاخص های کمی ارزیابی و پایش عملکرد صنعت و معدن

19

مشاوره، شناسائی و تدوین معیارهای بکارگیری تجربیات سیاست گذاری علمی، فنی و صنعتی سایر کشور ها در ایران

20

مدیریت، برنامه ریزی، بررسی و تحلیل تناسب و تطابق اختیارات و مسئولیت های وزارت صنایع و معادن و ارائه راهکارهای متعادل سازی آنها

21

مدیریت ، برنامه ریزی و شناسایی مولفه های موثر در موفقیت بنگاه های صنعتی و معدنی کشور و ارزیابی مدیریت بنگاههای صنعتی و معدنی و راهکارهای ارتقای مدیریت بنگاهی

22

مدیریت ، برنامه ریزی و تدوین استراتژی توسعه آموزش در بخش صنعت و معدن

23

بررسی اسناد توسعه ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته "حداقل 4 کشور

24

بررسی سند راهبرد توسعه صنعتی و برنامه های عملیاتی آن و جمع بندی پیشنهادات صاحبنظران در این خصوص

25

تجمیع و بررسی اسناد مرتبط با سند توسعه صنعتی

26

آسیب شناسی تامین، مدیریت و توزیع منابع مالی پژوهشی در کشور با تاکید بر جایگاه بخش صنعت و معدن

27

تدوین استراتژی صنعت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

28

تهیه دستورالعمل ارایه تسهیلات بازسازی و نوسازی به واحدهای قراوری سنگ کشور

29

تدوین استراتژی صنعت مس و صنایع پایین دستی

30

تدوین استراتژی صنعت سرب و روی

31

مطالعات تکنولوژی پس از هدفمندسازی در صنایع معدنی

32

تدوین استراتژی قراضه صنعت فولاد، مس و آلومینیم

33

تهیه مدلهای ریاضی و اقتصادی در شاخص سرانه مصرف و تولید در انواع صنایع معدنی

34

تدوین استراتژی صنعت ظروف چینی

35

تدوین استراتژی صنعت فر و آلیاژها

36

تدوین استراتژی صنعت دیر گداز ایران

 

Design by PAFCO