لیست اساتید مدعو دوره های عالی آزاد MBA و DBA دانشگاه صنایع و معادن ایران
نام نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیگرایش تخصصی
سید محمداعرابیدکترای تخصصیمدیریت
شمس الساداتزاهدیدکترای تخصصیاداره امور دولتی
مهدیالوانیدکترای تخصصی 
علی اکبر فرهنگیدکترای تخصصیسازماندهی ارتباطات
سید احمدبزاز جزایریدکترای تخصصیمدیریت آموزشی
احمد جعفر نژاد چقوشیدکترای تخصصیمدیریت صنعتی
ادریسپیرصاحبدکترای تخصصیمدیریت بازاریابی
امیرمصطفویدکترای تخصصیمدیریت بازرگانی- بازاریابی
بهروززارعی گرگ آباددکترای تخصصیمدیریت صنعتی
کاظم چاوشیدکترای تخصصیمدیریت بازرگانی - سیاست گذاری
حسن راز افشاردکترای تخصصیمدیریت مالی
حسن عابدی جعفریدکترای تخصصیمدیریت دولتی
زهراجواهریاندکترای تخصصیمدیریت محیط زیست
عباسخدادادیدکترای تخصصیمدیریت سیاست گذاری
عباسمنوریاندکترای تخصصیمدیریت دولتی
منوچهرمنطقیدکترای تخصصیمدیریت سیستم ها و روشها
علیرضاعلوی تباردکترای تخصصیمدیریت دولتی
مهدیغضنفریدکترای تخصصیمهندسی صنایع
مهدیکرباسیاندکترای تخصصیمدیریت 
علی محمدگودرزیدکترای تخصصیاثربخشی رهبری
محمد صائبیدکترای تخصصیمدیریت آموزشی
محمد رضانوتاشدکترای تخصصیعلوم دفاعی - استراتژیک
سید هاشمهدایتیدکترامدیریت
صاحببدری پشته دکترامدیریت دولتی
سید محمدمعطر حسینیدکترای تخصصیمهندسی تولید
عباسطلوعی اشلقیدکترای تخصصیمدیریت صنعتی
قاسمانصاری رنانیدکترای تخصصیمدیریت
حسینصفریدکترای تخصصیمدیریت تولید و عملیات
جمشیدپژویاندکترای تخصصیاقتصاد
بابک سهرابی یورتچیدکترای تخصصیمدیریت 
سید کمال واعظیدکترای تخصصی 
سید علی حسینی تاشدکترای تخصصیمدیریت
سید حسینابطحیدکترای تخصصیمهندسی راه و ساختمان
رضا سمیع زادهدکترای تخصصیمهندسی صنایع
محمدحقیقیدکترای تخصصیآموزش بازرگانی
فرج الله رهنورددکترای تخصصیمدیریت دولتی و خط مشی گذاری
مجیدکردرستمیدکترای تخصصیمدیریت
عباسخمسهدکترای تخصصیمدیریت تکنولوژی
رضا رادفردکترای تخصصیمدیریت سیستم ها
محمد رضا نظریدکترامدیریت استراتژیکDBA
مرتضیموسی خانیدکترای تخصصیمدیریت دولتی
امیرامیر شاهیدکترای تخصصیمدیریت بازاریابی
علیکرمانشاهدکترای تخصصیاستراتژی تکنولوژی اطلاعات
حسینسلامی  
علیرضابوشهریدکترای تخصصیمدیریت تکنولوژی
موسیمهدویدکترای تخصصیمدیریت منابع انسانی
حبیب اللهطاهر پورکلانتریدکترای تخصصیمدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری
سید محمودحسینی کشکوئیهدکترای تخصصیمدیریت بازرگانی
محمودآقاحسینعلی شیرازیدکترای تخصصیمدیریت صنعتی
حسن قاسمیدکترای تخصصیمدیریت بازرگانی- بازاریابی
امیر محمد منهاجدکترای تخصصیمدیریت بازرگانی- بازاریابی
احمد ورزشکاردکترای تخصصیمدیریت منابع انسانی
بهزادآشتیانیدکترای تخصصیمهندسی صنایع
محرمرزمجوییدکترای تخصصیمدیریت بازرگانی- سیاست گذاری بازرکانی
علیطلاییدکترامدیریت دولتی

Design by PAFCO