عنوان دوره: DBA گرایش مدیریت استراتژیک (نوبت هفتاد و  هفتم)

هدف دوره: 

هدف این دوره تربیت مدیران آینده نگر و عملیاتی است که قادر به مواجه شدن با مسائل سازمان خود را داشته باشند و بتوانند بهترین تصمیم را در زمان های چالش به نفع سازمان خود اخذ نمایند.

ضوابط دوره ها:

این دوره ها براساس مجوز هیات امنای دانشگاه و با رعایت ضوابط و استانداردهای آموزشی  اجرا  می شود.
دانشپذیران پـس از گذراندن موفقیت آمیزكليـه دروس و تسویـه حساب کامل، موفق به دريافـت گواهينامه دوره عالی آزاد DBA با امضای رییس دانشگاه خواهند شد. گواهینامه صادره قابل استعلام بوده و حاوی هولوگرام و ممهور به مهر دانشگاه می باشد. 

شرایط پذیرش و ورود به دوره: 

- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد رسمی یا MBA دارای ارزش استخدامی 
- دارا بودن حداقل 6 سال سابقه کاری مفید مرتبط با مدیریت
- پذیرفته شدن در مصاحبه اختصاصی

ویژگی های دوره: 

- تاریخ شروع ثبت نام: 1401/02/01
- تاریخ شروع دوره: 1401/07/01
- طول دوره به سال : دو سال 
- مدت ساعت کل دوره : 544 ساعت
- شهریه دوره: 600/000/000 ریال (معادل شصت میلیون تومان)
- شیوه برگزاری : ترکیبی(حضوری-مجازی)
- نحوه پرداخت شهریه: در 4 نیمسال

Design by PAFCO