معاونت علم و فناوري

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه هشدار

سمت: مشارو سرپرست دانشگاه

تلفن: داخلی (3402)20-22804518

پست الکترونیک   : -  

Design by PAFCO