اهداف و وظايف

 

معاونت علم و فناوری از مديريت هاي زير تشکيل گرديده است:

 1. مديريت آموزشي وتحصيلات تکميلي
 2. مديريت پژوهش و فناوری
 3. مدیریت آموزشهاي عالی آزاد
شرح وظايف و فعاليتهاي مديريت آموزشهاي عالی آزاد:

در راستاي انجام فعاليت هاي دانشگاه صنايع ومعادن ايران وظايف اين مديريت به شرح ذيل ميباشد:
 • ارتقاء كيفيت آموزش ازطريق ايجاد شيوه هاي متنوع و فرصتهاي بيشتر يادگيري بااستفاده از فناوري هاي نوين بويژه فناوري اطلاعات
 • برنامه ريزي و امكان سنجي برگزاري دوره هاي آموزشي آزاد، غيرحضوري و مجازی
 • برگزاري دوره هاي آزاد آموزشي به صورت غير حضوري
 • برگزاري آزمون هاي الكترونيكي حضوري
 • فرهنگ سازي و ترويج استفاده از فناوري هاي نوين آموزشي
 • برگزاري سمينارها وكارگاه هاي آموزشي و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه آموزش الكترونيكي
 • انعقاد قراردادها و تفاهمنامه ها جهت برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز
 • انجام هماهنگي آموزشي بين تمام مراكز دانشگاه در ساير استانها
 • كنترل و نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي و آزمونهاي ورودي
شرح وظايف مديريت آموزش و تحصیلات تکمیلی:
 • تنظيم مقررات آموزشي دانشگاه بر طبق آيين‌نامه‌هاي وزارت علوم و تصميمات شوراها و کميته‌هاي آموزشي دانشگاه و نظارت بر اجراي آنها
 • تشکيل کميسيون غيبت پزشکي 
 • شرکت در شوراي آموزشي دانشگاه و تهيه صورت جلسات شورا 
 • بررسي مسائل خاص آموزشي دانشجويي 
 • تهيه تقويم سالانه و ارسال به شوراي آموزشي دانشگاه 
 • دريافت و ارسال مدارک ثبت‌نام و نمرات دانشجويان مهمان 
 • تعيين محل کلاسهاي دروس و محل برگزاري امتحانات مربوطه 
 • بررسي درخواستها و انجام مرخصي تحصيلي و حذف ترم اضطراري دانشجويان 
 • بررسي درخواستهاي تغيير رشته دانشجويان 
 • رسيدگي به اشکالات ثبت‌نام و ترميم و انجام اصلاحات ترمي 
 • صدور گواهي اشتغال به تحصيل و تمديد کارت دانشجويي 
 • برنامه‌ريزي دروس دانشجويان جديدالورود و ثبت‌نام سالانه از پذيرفته شدگان آزمون ورودي 
 • ايجاد هماهنگي لازم بين ادارات آموزش دانشکده‌ها و مراکز آموزشي وابسته به دانشگاه در امور مربوط به آموزش
 • انجام امور مربوط به نظام وظيفه دانشجويان مشمول 
 • صدور گواهينامه‌هاي فارغ‌التحصيلان، تاييديه‌هاي تحصيلي، دانشنامه‌ها، مکاتبات مربوط به فارغ‌التحصيلان
 • انجام امور مربوط به انصراف، انتقال، ترک تحصيل، اخراج آموزشي و گواهيهاي دانشجويي 
 • اجراي آزمونهاي مختلف 
 • ايجاد هماهنگي براي اجراي دوره‌هاي کوتاه مدت، حين خدمت و نظارت در امور آموزشي دانشجويان 
 • درج نمرات و ثبت و ضبط سوابق و پرونده فارغ‌التحصيلان 
 • تشکيل کميسيونهاي آموزشي و رفع مشکلات پيش‌آمده و اتخاذ تصميم‌هاي لازم 
 • انجام امور برنامه‌ريزي آموزشي به شرح زير :

- پيشنهاد ايجاد رشته‌ها و گروههاي جديد

- برنامه‌ريزي براي اجراي دوره‌هاي کوتاه مدت، حين‌خدمت و ...

- برنامه‌ريزي براي اجراي آزمونهاي مختلف 

انجام ساير فعاليتها از قبيل : 

 • رسيدگي به شکايات 
 • تهيه شاخصهاي آموزشي و تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوطه 
 • زمينه‌سازي براي جذب اعضاي علمي
 • تدوين و ارائه فرم‌هاي حق‌التدريس، ارزشيابي و بازنگري دروس
 • اعلام ظرفيتهاي دوره‌هاي آموزش عالي
 • انتخاب استاد نمونه
 • برنامه‌ريزي و گسترش دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه طبق نيازهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي تابعه
 • نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي
 • جمع‌آوري و تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي آزمون
 • تصويب مقرراتي در مورد نظم بخشيدن به مراحل انجام دفاع از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان و تصويب نهايي عناوين پايان‌نامه‌هاي دانشجويان
 • بررسي درخواست و برگزاري آزمونهاي دوره هاي مختلف و تائيد نتايج اين آزمونها
 • بررسي درخواست تغيير عنوان، جابجايي، هزينه و ... مربوط به پايان نامه تحصيلي دانشجويان 
 • بررسي درخواست تمديد سنوات تحصيلي و مهلت خاتمه پروژه دانشجويان 
 • بررسي پيشنهاد دروس جديد از سوي دانشکده‌ها، تصويب و ارسال به شوراي آموزشي و تحصيلات - تکميلي دانشگاه و سپس انعکاس نتيجه به دانشکده‌ها
 • طرح پرونده‌هاي خاص برخي از دانشجويان و ارجاع به کميسيون مربوطه و انعکاس نتيجه‌ آن به دانشکده مربوطه
 • درخواست تمديد ماموريت تحصيلي و تمديد حکم بورس تحصيلي
 • تهيه و تنظيم آمار دانشجويان و ارسال به واحدهاي مختلف
 • هماهنگي با مديريت برنامه‌ريزي، توسعه و ارزيابي عملکرد در خصوص تقسيم‌بندي انواع اعتبارها و بودجه‌هاي تخصيصي به دانشجويان، دانشکده‌ها و ... در ارتباط با دوره‌هاي تحصيلات تکميلي
 • انجام امور مربوط به داوطلبان امتحان دوره ها، از قبيل جمع‌آوري و رسيدگي به مدارک، صدور کارت و نيز امور مربوط به پذيرفته‌شدگان آزمونهاي دوره های دانشگاه از قبيل دعوت، معرفي به اداره گزينش دانشجو، اداره بورسها، ثبت‌نام، پيگيري تا صدور حکم بورس تحصيلي و ...
 • همکاري با مديريت پژوهشي دانشگاه در خصوص ارسال فرمهاي پيشنهاد پروژه تحصيلي دانشجويان بعد از تصويب در شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي، براي عقد قرارداد، و امور متفرقه (تغيير، جابجايي هزينه‌هاي قيد شده در فرمهاي مذکور و ...)
 • صدور مجوز دفاع از پايان‌نامه‌ها، مجوز صدور مدرک تحصيلي، گواهي پايان دوره آموزشي دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي

Design by PAFCO