خدمات و فرآیند های سازمانی
فلوچارت ثبت نام

 نمودار گردش کار پروژه تحقیقاتی 

نمودار مراحل انجام پروژه تحقیقاتیجهت دفاع تا صدور گواهی نامه

 گردش کار آموزشی  دوره ها

فرآیند اجرای آموزش کوتاه مدت

سامانه نظام پیشنهادات
فرآیند  پرداخت الکترونیک شهریه
فرآیند  انبار گردانی
فرآیند  اسقاط اجناس اموالی
فرآیند فروش یا اهدای اجناس مازاد
فرآیند جابجایی اجناس مالی
فرآیند خرید کالا در سیستم مالی