آشنایی با رایانش ابری و کاربردهای سازمانی آن-نوبت اول

شروع 1402/08/02

پایان 1402/09/07

مبلغ نهایی 23,000,000 ريال

شروع: 1402/08/02

پایان: 1402/09/07

مبلغ نهایی : 23,000,000 ريال

کد : 100109

1. آشنایی اولیه با رایانش ابری
2 . آشنایی با سیر تحول رایانش
3 . ویژگی های اساسی رایانش ابری
4 . انتخاب های موجود برای زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سازمان ها و قابلیت ها ی رایانش ابر ی
5 . آشنایی با معماری رایانش ابر ی
6 . معرفی زیر ساخت های رایانش ابری
7 . انواع خدمات ابر ی
8 . انواع رویکردهای توسعه و پیاده سازی خدما ت ابری
9 . معرفی استانداردها و قابلیت همکاری در رایانش ابری برای سازمان ها
10 . امنیت رایانش ابری
11 . معرفی تهدیدات موجود در رایانش ابری
12 . معرفی روش های امنیتی برای خنثی سازی تهدیدات رایانش ابر ی
13 . معرفی حوزه های کاربرد رایانش ابری در سازمان ها
14 . معرفی پروژه ها و برنامه های مهاجرت به زیر ساخت های ابری در کشورهای پیشرو مانند ایالات متحده آمریکا، چین و ... همچنین بررسی وضعیت ایران در بکارگیری رایانش ابر ی
15 . معرفی ارائه دهندگان مطرح خدمات ابر ی دنیا
16 . معرفی برترین خدمات فضای ذخیره سا زی ابر ی دنیا
17 . مهاجرت به زیر ساخت های ابری