قانون برگزاری مناقصات-نوبت دوم

شروع 1402/03/31

پایان 1402/04/21

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/03/31

پایان: 1402/04/21

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 121004

 • شناخت قوانین و مقررات مناقصات و دسته‌بندی کاربردی آنها
 • شناخت ماهیت و جهات مناقصات در نظم کنونی حقوقی
 • استخراج اصول و شاخصهای مناقصات
 • مهمترین خطاها و چالشها در تحلیل مناقصات
 • چالش تعیین عمومی یا محدود بودن مناقصه
 • چالش تعیین لزوم یا عدم لزوم ارزیابی کیفی در مناقصات
 • چالش چرایی لزوم مناقصات دومرحله‌ای و ارزیابی فنی و بازرگانی
 • چالش چرایی، آثار و عواقب فرمول قیمت ترازشده
 • تمرین عملی ارزیابی کیفی با رعایت الزامات قانونی و فنی مربوطه
 • تمرین عملی ارزیابی فنی و بازرگانی با رعایت الزامات قانونی و فنی مربوطه
 • تمرین به‌کار گیری اصول و شاخصهای مناقصات
 • تمرین اجرا و مستند‌سازی مناقصه
 • تمرین مهارت پاسخگویی به پرسشهای طرف قرارداد و دستگاههای نظارتی
 • تبیین حقوق و تکالیف مناقصه‌گزار و مناقصه‌‌گران
 • اختلاف و حل اختلافات در مناقصات