مدیریت مالی بنگاه ها

شروع 1402/08/30

پایان 1402/10/05

مبلغ نهایی 23,000,000 ريال

شروع: 1402/08/30

پایان: 1402/10/05

مبلغ نهایی : 23,000,000 ريال

کد : 160102

  • تنزیل جریان نقدی
  • ارزیابی جریان نقدی مطمئن
  •  بودجه ریزی سرمایه بنگاه های اقتصادی و ارزیابی آن ها
  •  ارزیابی جریان نقدی غیر مطمئن
  •  تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان
  •  قیمت گذاری دارائی ها
  • بازار سرمایه کارا
  • سیاست های مالی بنگاه در زمینه هایی نظیر ساختار سرمایه، منابع مالی بلند مدت، ارزیابی اوراق بهادار، استقراض و تقسیم سود