مدیریت پورتفولیو (مدیریت سبد پروژه ها)-نوبت اول

شروع 1402/03/19

پایان 1402/04/09

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/03/19

پایان: 1402/04/09

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 100148

  • مدیریت پورتفولیو پروژه (مدیریت پورتفولیو) چیست؟

  • چرا مدیریت پورتفولیو پروژه مهم است؟

  • مراحل مدیریت پورتفولیو پروژه

  • عناصر اصلی مدیریت پورتفولیو