اصول و مبانی نورولیدرشیپ (رهبری مبتنی بر علوم اعصاب)

شروع 1402/11/25

پایان 1402/12/16

مبلغ نهایی 27,000,000 ريال

شروع: 1402/11/25

پایان: 1402/12/16

مبلغ نهایی : 27,000,000 ريال

کد : 100153