اصول و مبانی نورولیدرشیپ (رهبری مبتنی بر علوم اعصاب)

شروع 1402/09/27

پایان 1402/10/18

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/09/27

پایان: 1402/10/18

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 100153