کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی-نوبت اول

شروع 1402/03/30

پایان 1402/04/06

مبلغ نهایی 13,000,000 ريال

شروع: 1402/03/30

پایان: 1402/04/06

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

کد : 100154