کارگاه آموزشی روش آینده پژوهی

شروع 1402/09/22

پایان 1402/09/29

مبلغ نهایی 13,000,000 ريال

شروع: 1402/09/22

پایان: 1402/09/29

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

کد : 100154