دانش افزایی در حوزه زیست فنآوری-نوبت اول

شروع 1402/04/13

پایان 1402/05/03

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/04/13

پایان: 1402/05/03

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 110104

ابزارهای بیوانفورماتیکی

 ابزارهای سلولی

 ابزارهای مولکولی

رنگین­کمان 10 رنگ

گذشته زیست فناوری