دانش افزایی در حوزه زیست فنآوری

شروع 1402/10/29

پایان 1402/11/20

مبلغ نهایی 27,000,000 ريال

شروع: 1402/10/29

پایان: 1402/11/20

مبلغ نهایی : 27,000,000 ريال

کد : 110104

ابزارهای بیوانفورماتیکی

 ابزارهای سلولی

 ابزارهای مولکولی

رنگین­کمان 10 رنگ

گذشته زیست فناوری