دانش افزایی در حوزه زیست فنآوری-نوبت اول

شروع 1401/12/04

پایان 1401/12/25

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1401/12/04

پایان: 1401/12/25

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 110104

ابزارهای بیوانفورماتیکی

 ابزارهای سلولی

 ابزارهای مولکولی

رنگین­کمان 10 رنگ

گذشته زیست فناوری