آشنایی با بلاکچین-نوبت دوم

شروع 1401/11/20

پایان 1401/12/11

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1401/11/20

پایان: 1401/12/11

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 150102