حل خلاقانه مسئله و تصمیم گیری

شروع 1402/09/13

پایان 1402/10/04

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/09/13

پایان: 1402/10/04

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 100160

·        شناسایی و تعریف مسئله

o       درک مسئله

o       تحلیل مسائل

o       توسعه بیانیه موثر مسئله

o       تعیین علل

o       ساده سازی مسائل پیچیده

o       شناسایی و مدیریت ریسک

o       جمع سپاری

·        حل مسئله

o       جمع آوری و تحلیل داده

o       توسعه راهکار

o       ارزیابی

o       پیاده سازی

o       نظارت و مدیریت

o       بکارگیری تکنیک های تطبیقی

 

·        تفکر انتقادی

o       شناخت تفکر انتقادی

o       استدلال

o       ارزیابی اعتبار استدلالها

o       جستجوی نقاط ضعف در استلالها

o       غلبه بر موانع در تفکر انتقادی

·        حل مسئله و تصمیم گیری گروهی

o       درک پویایی گروه

o       استفاده از تفکر واگرا

o       اجتناب از تله های تصمیم گیری گروهی

o       ساخت توافقی پایدار

 

·        ابزارهای پیشتیبانی تصمیم

o       درک سیستم پشتیبانی تصمیم

o       مدل سازی تصمیمات به صورت کمی

o       کار با فرمولها و توابع تصمیم گیری

o       تحلیل Wha-If

o       معیارهای موزون

o       درخت تصمیم گیری