استاندارد نظام آراستگی –5S

شروع 1402/09/19

پایان 1402/10/03

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/09/19

پایان: 1402/10/03

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 100163

  • آشنایی با نظام آراستگی 5S و تاریخچه آن
  • اهمیت نظام آراستگی 5S
  • مزایای استفاده و پیاده سازی نظام آراستگی 5S
  • آشنایی با مراحل پنجگانه نظام آراستگی 5S
  • نحوه اجرا و پیاده سازی مراحل پنچگانه نظام آراستگی 5S
  • چک لیست هایی برای کنترل بهتر نظام آراستگی 5S در محیط کار