اصول حسابداری 1

شروع 1402/08/20

پایان 1402/10/09

مبلغ نهایی 32,000,000 ريال

شروع: 1402/08/20

پایان: 1402/10/09

مبلغ نهایی : 32,000,000 ريال

کد : 160106

کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری

تحزیه و تحلیل معاملات مالی

جمع آوری اطلاعات مالی

بسط معادله حسابداری

تکمیل چرخه حسابداری

تکمیل چرخه حسابداری  با استفاده از کاربرگ

عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی

تکمیل چرخه حسابداری در موسسات بازرگانی