اصول حسابداری 2

شروع 1402/09/27

پایان 1402/11/16

مبلغ نهایی 32,000,000 ريال

شروع: 1402/09/27

پایان: 1402/11/16

مبلغ نهایی : 32,000,000 ريال

کد : 160107

  • بخش اول: سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی
  • بخش دوم: حسابداری حقوق و دستمزد
  • بخش سوم: حسابداری شرکت های غیر سهامی(تضامنی)
  • بخش چهارم: شرکت های عملی _ مشارکت خاص _ سرمایه گذاری مشترک _ شرکت غیر تجاری
  • بخش آخر : حل تمرینات اصول حسابداری 2.