معماری سازمانی و معرفی چهارچوب های آن

شروع 1402/08/30

پایان 1402/09/14

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/08/30

پایان: 1402/09/14

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 100166

شماره همراه مجری دوره 09123766534