مقدماتی بر اقتصاد

شروع 1402/08/22

پایان 1402/09/13

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/08/22

پایان: 1402/09/13

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 160109

نیاز مبنای رفتاری اقتصاد

اهمیت مسائل اقتصادی 

انواع بازارها 

اقتصاد بخش عمومی 

مفهوم اندازه گیری درآمد ملی

رو شهای اندازه گیری در آمد ملی 

مفاهیم خالص، ناخالص، ملی و داخلی

داده های اقتصاد کلان

تعیین درآمد ملی در اقتصاد دو بخشی (خانوار و بنگاه) 

اثر تغییر در سرمایه گذاری 

مفهوم و اندااقتصاد ایران

سیاست های پولی و مالی 

- ابزار سیاست های پولی

 -ابراز سیاست های مالی