مبارزه با پولشویی

شروع 1402/09/25

پایان 1402/10/16

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/09/25

پایان: 1402/10/16

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 160110

قانون مبارزه با پولشویی (با تاکید بر دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار)

فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی

آشنایی با مفهوم و محتوای مسئله پولشویی

مثالهای مفهومی جهت آموزش بهتر مراحل سه گانه پولشویی

نحوه شناسایی مشتری و اهمیت آن به عنوان اصلی‌ترین پارامتر مؤثر در مبارزه با پولشویی

نحوه ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیـت پولشـویی که واحد حسابرسی داخلی باید به حسابرس مستقل