امنیت IT ویژه کارکنان سازمان

شروع 1402/08/25

پایان 1402/09/16

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/08/25

پایان: 1402/09/16

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 210106

کلیات سایبری 

بهداشت سایبری 

امنیت سایبری در سازمان ها 

امنیت تجهیزات و سامانه های فناوری اطلاعات 

روشهای مقابله با حملات مهندسی اجتماعی

آشنایی با نهادهای متولی تامین امنیت فضاهای فناوری اطلاعات کشور