مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول

شروع 1402/09/06

پایان 1402/09/27

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/09/06

پایان: 1402/09/27

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 120105

  • آشنایی با مفاهیم تجاری سازی تکنولوژی
  • شناسایی فرایند ایده تا بازار
  • اندازه گیری میزان بلوغ تکنولوژی و اثرات آن بر تجاری سازی تکنولوژی
  • بررسی انواع مدل های تجاری سازی تکنولوژی و درآمدزایی تکنولوژیک
  • ارائه یک نمونه موردی از تجاری سازی تکنولوژی
  • آشنایی با مفاهیم نوآوری تکنولوژیک و توسعه محصولات جدید
  • آشنایی با مدل های نوآوری تکنولوژیک
  • انتخاب مدل مناسب نوآوری تکنولوژیک در سازمان
  • آشنایی با فرآیندتوسعه محصولات جدید
  • ارائه یک نمونه موردی از پروژه توسعه محصولات جدید