آشنایی با مجامع بورسی

شروع 1402/09/01

پایان 1402/09/22

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/09/01

پایان: 1402/09/22

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 120110

انواع مجامع بورسی

زمان برگزاری مجامع

نحوه تشکیل مجامع

نحوه اطلاع رسانی مجامع

حد نصاب تشکیل مجامع

وظایف و اختیارات مجامع

مصوبات مجامع

نکات مهم در باره زمان توقف و بازگشایی قبل و بعد از مجامع

نکات مهم درباره قیمت بازگشایی سهم قبل و بعد از مجامع

نکات مهم درباره سود نقدی تصویب شده در مجامع