اصول و آداب تشریفات

شروع 1402/09/19

پایان 1402/10/03

مبلغ نهایی 13,000,000 ريال

شروع: 1402/09/19

پایان: 1402/10/03

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

کد : 100103

  • قانون طلایی تشریفات
  • اصول طلایی تشریفات
  •  اصول کاربردی تشریفات
  •  مراحل اجرایی تشریفات
  • اقدامات اجرایی تشریفات