ارتقا سلامت و کیفیت زندگی با رویکرد خود مراقبتی (پیشرفته)

شروع 1402/09/14

پایان 1402/09/21

مبلغ نهایی 13,000,000 ريال

شروع: 1402/09/14

پایان: 1402/09/21

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

کد : 110102

  • خودمراقبتی فردی و مولفه های آن
  • شناخت حوز ه های هشتگانه خود مراقبتی و تدوی ن برنامه عملیاتی برای آنان
  • ضرورت شناخت تئوری انتخاب و استفاده کاربردی آن
  • خودمراقبتی حرفه ای در محیط کار
  • برنامه عملیاتی و کاربردی خودمراقبتی شخصی و حرفه ای
  • معرفی منابع جدید و کاربردی در حوزه خودمراقبتی