آموزش جامع سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

شروع 1402/08/20

پایان 1402/09/11

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/08/20

پایان: 1402/09/11

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 130102

  • آشنایی با مفاهیم پایه GIS
  • آشنایی اجمالی نرم‌ افزار ArcGIS
  •  آشنایی با مدل‌ های برداری (Vector)
  • پایگاه داده جغرافیایی (Geodatabase)
  • زمین‌ مرجع کردن و انطباق فضایی
  • رقومی‌ سازی (Digitizing)
  • ترسیم و ویرایش عارضه‌ های برداری (Editing)
  • توپولوژی (Topology)