نظارت فنی بر معادن

شروع 1402/09/16

پایان 1402/10/07

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/09/16

پایان: 1402/10/07

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 130103

  • شناخت و ایمن سازی هوای معدن
  • هوارسانی، تجهیزات و تاسیسات تهویه معدن
  • گاززدایی از معدن
  • لوله کشی در معادن
  • برق رسانی در معادن
  • مخابرات
  • راهسازی در معادن
  • اتصالات فنی
  • ساختمان سازی