جدیدترین دوره های حراست، حفاظت و انتظامات:

یکی از ارکان و حساسترین واحدهای هر سازمان حراست و حفاظت آن است . در صورتیکه این بخش در سازمان ها فعال و به روز باشد میتوانید از نظم ایجاد شده در آن سازمان لذت ببرید.

تبيين نظامنامه صيانت، نظارت و حفاظت از كاركنان

تبيين نظامنامه صيانت، نظارت و حفاظت از كاركنان

کد : 210111

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/20

مهندسی اجتماعی و راه‌های حفاظت در برابر آن در سازمان‌ها

مهندسی اجتماعی و راه‌های حفاظت در برابر آن در سازمان‌ها

کد : 210110

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/07

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی

کد : 210109

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/08/15

تخلیه تلفنی

تخلیه تلفنی

کد : 210108

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/08/06

مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان

مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان

کد : 210107

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/26

امنیت IT ویژه کارکنان سازمان

امنیت IT ویژه کارکنان سازمان

کد : 210106

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/08/25

اصول حفاظت گفتار، اسناد و مدارک و اطلاعات

اصول حفاظت گفتار، اسناد و مدارک و اطلاعات

کد : 210105

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/08/08

اصول حفاظت فیزیکی و حراست از سازمان ها پیشرفته

اصول حفاظت فیزیکی و حراست سازمانی (پیشرفته)

کد : 210104

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/29

پرورش مدیر حراست

پرورش مدیر حراست

کد : 210103

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/08/24

اصول حفاظت فیزیکی و حراست سازمان ها

اصول حفاظت فیزیکی و حراست سازمان ها (مقدماتی)

کد : 210102

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/09/08

انتظامات و حفاظت فیزیکی

انتظامات و حفاظت فیزیکی

کد : 210101

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/08/28