نظام پیشنهادات


نظام پیشنهادات با اهداف اصلي، ايجاد همكاري، همدلي، همفكري صميمانه ميان كاركنان و مديران در جهت حل مسائل و مشكلات احتمالی يا بهبود وضعيت فعلي و تشويق آنان به درك مسائل موجود از طريق تفكر گروهي بر روي مسائل وارائه راه حلهاي منطقي، عملي، علمي و پويا تشگیل گردید، به گونه اي كه افراد داوطلبانه، با علاقه و دلسوزي در كاردرگير شده و احساس مسئوليت فردي و جمعي افزايش يابد.
عنوان
خلاصه پیشنهاد
قالب پیشنهادی
سایر قالب ها
اهداف مورد نظر
مجری
مدت زمان پیشنهادی اجرا
مجموعه ها مشارکت کننده با مجری
گستره
سایره گستره ها
هزینه براوردی اجرا
صرفه جویی
مشخصات پیشنهاد دهنده

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
شماره تماس
واحد سازمانی
عنوان پیشنهاد دهنده
فایل پیوست
تصویر امنیتی
کد امنیتی :