اعضای هیات امنا:


اعضاي حقوقي :
1-دکتر عباس علی آبادی؛ مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت _ رئيس هيات امنا؛
2-دکترعلی اصغر توفیق؛ رییس کمیسیون دائمی دانشگاه
3-سیدعلیرضا شجاعی؛ سرپرست دانشگاه
4-نماینده مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
5-نماينده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
اعضاي حقيقي :
1- دکتر مهدی کرباسیان
2- دکتر جعفرمیلی منفرد
3- مهندس محسن خلیلی عراقی