جلسات هیات امنا


اولین نشست عادی از دوره سوم هیات امنا در تاریخ 1393/10/24 برگزار گردید.

دومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنا در تاریخ 1394/5/21 برگزار گردید.

سومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنا در تاریخ 1395/2/9 برگزار گردید.

چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنا در تاریخ 1396/2/11 برگزار گردید.