همکاران

 

حوزه

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تلفن

داخلي

حوزه رياست

سیدعلیرضا شجاعی

سرپرست دانشگاه

مریم اللهیاریمسئول دفتر ریاست22830224

محمد جواد فومنی الحایری

مسئول حراست

22804518-20

سيدونداد محدثي

کارشناس فناوری اطلاعات 

22804518-20

119

معاونت علم و فناوری

فاطمه هشدار

مشاور علم و فناوری سرپرست دانشگاه

22804518-20

3403

هادي زادسر

سرپرست مديریت فناوری و تجاری سازی

22804518-20

114

محسن عامري شهرابي

سرپرست مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
سرپرست مدیریت آموزش های عالی آزاد

22804518-20

108

معصومه يوسفي فرد

سرپرست مدیریت پژوهشی

22804518-20

116

معاونت اجرایی

یداله فضل الهی

 مشاور اجرایی سرپرست دانشگاه

22804518-20

3402

جمشيد عبدي

مدير امور اداري و پشتيباني

22804518-20

112

قاسم غفارپور

مدير امور مالي

22804518-20

124

فريده نايبي

متصدي امور دبيرخانه و بايگاني

22804518-20

126

عليرضا مهدي زاده نائيني

کارپرداز

22804518-20

127

فردین سراج

امین اموال

22804518-20

132