درباره ریاست


نام و نام خانوادگی :دکتر علیرضا شجاعی
سمت : سرپرست  دانشگاه صنایع و معادن ایران
تلفن : 22830224
پست الکترونیک :