معاونت اجرایی


نام و نام خانوادگی: دکتر یداله فضل الهی

سمت: مشاور سرپرست دانشگاه

تلفن:26140540

پست الکترونیک   : -   

اهم وظایف معاونت عبارتند از:

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه

- رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری مورد عمل در واحد های مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوطه به واحد های مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی

- پیشنهاد افراد واجد الشرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت اجرایی به ریاست دانشگاه

- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر مقررات مالی مورد عمل و ارایه گزارش جهت طرح در هیات امناء

- تعیین وضعیت موجود از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگنا ها و مشکلات و فرصت ها، تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب

- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر

- جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز براساس طرح جامع و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت های لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی

- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات موجود

- تشکیل کمیته تدوین روش های اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحد های تابعه با همکاری سایر معاونت ها و مدیریت ها

- تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب

- تشکیل کمیته ها و شوراهای تخصصی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور مرتبط با معاونت