کلاس ها


کلاس آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی

شماره کلاس 302

 ظرفیت کلاس

20 نفر

 ویژگی ها

 اينترنت بي سيم درسالن

 مجهز به ویدئو پرژکتور

 کلاس 105
ظرفیـت کلاس                     20 نفر
 ویژگی ها

 اينترنت بي سيم درسالن

 مجهز به ویدئو پرژکتور

 شماره کلاس 101 
 ظرفیت کلاس         20 نفر
 ویژگی ها

 اينترنت بي سيم درسالن

 مجهز به ویدئو پرژکتور

 شماره کلاس 203
 ظرفیت کلاس                   20 نفر
 ویژگی ها

 اينترنت بي سيم درسالن

 مجهز به ویدئو پرژکتور

شماره کلاس 301
 ظرفیت کلاس        20 نفر
 ویژگی ها

 اينترنت بي سيم درسالن

 مجهز به ویدئو پرژکتور

شماره کلاس 202
 ظرفیت کلاس                 20 نفر
 ویژگی ها

 اينترنت بي سيم درسالن

 مجهز به ویدئو پرژکتور

 شماره کلاس 104
 ظرفیت کلاس        20 نفر
 ویژگی ها

 اينترنت بي سيم درسالن

 مجهز به ویدئو پرژکتور