طراحی ساختار سازمانی و تئوری های سازمان

طراحی ساختار سازمانی و تئوری های سازمان-نوبت اول

کد : 100116

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/03

پایان : 1402/07/10

مهلت ثبت نام : 1402/07/03

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی-نوبت اول

کد : 100136

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/05

پایان : 1402/07/12

مهلت ثبت نام : 1402/07/05

 مدیریت بین فرهنگی و تفاوت میان کشورها

مدیریت بین فرهنگی و تفاوت میان کشورها-نوبت اول

کد : 100102

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/06

پایان : 1402/07/13

مهلت ثبت نام : 1402/07/06

استراتژی های سازمان در فضای مجازی

استراتژی های سازمان در فضای مجازی-نوبت اول

کد : 100129

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/10

پایان : 1402/08/01

مهلت ثبت نام : 1402/07/10

کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار

کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار-نوبت اول

کد : 100134

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/13

پایان : 1402/08/04

مهلت ثبت نام : 1402/07/13

اجرا و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی کیفیت سازمانی EFQM (مقدماتی)

اجرا و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی بنیاد اروپایی کیفیت سازمانی EFQM (مقدماتی)-نوبت اول

کد : 100125

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/14

پایان : 1402/08/05

مهلت ثبت نام : 1402/07/14

حکمرانی دانش

حکمرانی دانش-نوبت اول

کد : 100123

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/15

پایان : 1402/08/06

مهلت ثبت نام : 1402/07/15

اصول و آداب تشریفات

اصول و آداب تشریفات- نوبت اول

کد : 100103

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/18

پایان : 1402/07/25

مهلت ثبت نام : 1402/07/18

کنترل استراتژیک

کنترل استراتژیک-نوبت اول

کد : 100113

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/20

پایان : 1402/07/27

مهلت ثبت نام : 1402/07/20

مدیریت تحول و نوآوری

مدیریت تحول و نوآوری

کد : 100133

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/20

پایان : 1402/07/27

مهلت ثبت نام : 1402/07/20

حل خلاقانه مسئله و تصمیم گیری

حل خلاقانه مسئله و تصمیم گیری

کد : 100160

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/21

پایان : 1402/08/12

مهلت ثبت نام : 1402/07/21

استاندارد نظام آراستگی –5S

استاندارد نظام آراستگی –5S-نوبت اول

کد : 100163

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/21

پایان : 1402/07/28

مهلت ثبت نام : 1402/07/21

زبان بدن

زبان بدن-نوبت اول

کد : 100104

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/22

پایان : 1402/07/29

مهلت ثبت نام : 1402/07/22

مهارت های کار تیمی و مدیریت حل تعارض

مهارت های کار تیمی و مدیریت حل تعارض

کد : 100131

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/23

پایان : 1402/07/30

مهلت ثبت نام : 1402/07/23

ستراتژی های کاهش هزینه و پیاده سازی آن به کمک IT

استراتژی های کاهش هزینه و پیاده سازی آن به کمک IT-نوبت اول

کد : 100114

تعداد جلسات : 2جلسه

مدت دوره : 08:00ساعت

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/07/24

پایان : 1402/08/01

مهلت ثبت نام : 1402/07/24

1 2 3 4 5