بازرسی نرم افزار و محصولات بر پایه فناوری

شروع 1402/11/04

پایان 1402/11/25

مبلغ نهایی 27,000,000 ريال

شروع: 1402/11/04

پایان: 1402/11/25

مبلغ نهایی : 27,000,000 ريال

کد : 140104