بازرسی نرم افزار و محصولات بر پایه فناوری-نوبت اول

شروع 1401/12/19

پایان 1401/12/26

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1401/12/19

پایان: 1401/12/26

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 140104