ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در پروژه‌های ساختمانی-نوبت اول

شروع 1402/03/19

پایان 1402/04/09

مبلغ نهایی 18,000,000 ريال

شروع: 1402/03/19

پایان: 1402/04/09

مبلغ نهایی : 18,000,000 ريال

کد : 141007