ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در پروژه‌های ساختمانی

شروع 1402/10/28

پایان 1402/12/03

مبلغ نهایی 27,000,000 ريال

شروع: 1402/10/28

پایان: 1402/12/03

مبلغ نهایی : 27,000,000 ريال

کد : 141007