اصول مذاکره و فن بیان

شروع 1402/11/09

پایان 1402/11/16

مبلغ نهایی 19,500,000 ريال

شروع: 1402/11/09

پایان: 1402/11/16

مبلغ نهایی : 19,500,000 ريال

کد : 100155

  • مرور مفاهیم کلیدی مذاکره (BATNA,ZOPA ,و....)
  • گامهای کلی مذاکره
  • راهبردهای حل تعارض
  • سبکهای مذاکره
  • باید ها و نبایدهای مذاکره
  • برنامه پیشبرد مذاکره
  • زبان بدن در مذاکره
  • خارج کردن مذاکره از بن بست​​