شروع: 1402/09/24

پایان: 1402/10/01

مبلغ نهایی : 13,000,000 ريال

کد : 170105

جایگاه فناوری ساخت افزایشی در صنعت و اقتصاد

تئوری و پیشینه فناوری ساخت افزایشی

فناوری های ساخت افزایشی

بازار و کاربرد ها (همراه با مثال های واقعی از ایران)

نقشه راه و آینده