شروع: 1402/11/11

پایان: 1402/11/18

مبلغ نهایی : 19,500,000 ريال

کد : 170105

جایگاه فناوری ساخت افزایشی در صنعت و اقتصاد

تئوری و پیشینه فناوری ساخت افزایشی

فناوری های ساخت افزایشی

بازار و کاربرد ها (همراه با مثال های واقعی از ایران)

نقشه راه و آینده