مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان

شروع 1402/10/29

پایان 1402/11/20

مبلغ نهایی 27,000,000 ريال

شروع: 1402/10/29

پایان: 1402/11/20

مبلغ نهایی : 27,000,000 ريال

کد : 210107

آشنايي با امنيت اطلاعات و الزام‌های امنیتی

نحوه شناسايی نيازمندی‌های امنيت اطلاعات سازمان

چگونگی برآورد مخاطرات امنيت اطلاعات مرتبط با کارکنان

آشنایی با امنيت منابع انسانی، پيش از اشتغال و در مرحله گزينش

آشنايي با ضوابط و شرايط استخدام كاركنان

آشنایی با نحوه تنظیم تفاهم‌نامه‌های عدم افشای اطلاعات

انتخاب و پياده‌سازی كنترل‌های امنيتی خاص کارمندان

چگونگی فراهم‌آوری امنيت اطلاعات در حين خدمت كارمندان

آشنایی با نحوه تدوين فرايندهای انضباطي

چگونگی تأمين امنيت اطلاعات پس از خاتمه استخدام يا تغيير شغل کارکنان